Általános közzétételi lista

Az oldal feltöltése folyamatban van!


Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

(MOK Fogorvosi Tagozata)

/továbbiakban: MOK FTESZ/


ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 


1.
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Elérhetőség
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti felépítés, szervezeti egységek és azok feladatai
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Szervezeti egységek vezetői és elérhetőség
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Ügyfélkapcsolatok
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
MOK FTESZ Elnökség

MOK FTESZ Küldöttgyűlés


Üléseit a MOK FTESZ elnöke vezeti; Elérhetőség


Maga a MOK FTESZ nem testületi szerv. A fentiek a számos testületi szerve közül a legfőbb testületi szervre (Küldöttgyűlés) vonatkozó adatok.
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai A MOK FTESZ irányítása alatt álló más -közfeladatot ellátó- szerv nincs
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A MOK FTESZ többségi tulajdonában, ill. részvételével működő gazdálkodó szervezet nincs.
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai A MOK FTESZ által alapított közalapítvány nincs.
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye A MOK FTESZ által alapított költségvetési szerv nincs.
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
Magyar Fogorvos
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
A MOK FTESZ Elnökség hatósági döntéseinek (tagfelvétel, tagsági jogviszony megszűntetés) tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult:

Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége.

Elérhetősége

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról (Ekt.)

Magyar Orvosi Kamara Alapszabálya

MOK FTESZ Szervezeti és Működési Szabályzata

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven A Magyar Orvosi Kamara tevékenységéről
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai -----
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről I. A hatósági eljárásokat, az egyes hatósági ügyekben eljáró szerveket és a hatósági eljárások általános szabályait az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006.évi XCVII.tv. (Ekt.) V. -V/A fejezet és a MOK Alapszabályának 25.b), pontja részletezik.

2006. évi XCVII. tv.

MOK Alapszabály


Az ügyintézéshez használt formanyomtatványok és a tagsági jogviszony létesítéséhez szükséges kérelem itt letölthető.

Személyes ügyintézés esetén az ügyfélszolgálat elérhetősége, ügyfélfogadási rendje:

Elérhetőség

II. Az etikai eljárásokat, az etikai ügyekben eljáró szerveket és az etikai eljárások általános szabályait az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006.évi XCVII.tv. (Ekt.) VI. fejezete és a MOK Alapszabályának 29.), pontjai részletezik.

2006. évi XCVII. tv.

MOK Alapszabály

MOK Etikai Kódex

Etikai ügyintézés útmutató
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények I. Tagsági jogviszonnyal kapcsolatos eljárás a 2006. évi XCVII. tv. 19/A § szerint

Tagsági jogviszonnyal kapcsolatos eljárás díja az 1990. évi XCIII. törvény alapján

II. I. fokú etikai eljárás a 2006. évi XCVII. tv. 20-26.§-ai szerint.
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete a 2006. évi XCVII. törvény 2.§ f) pontja alapján nyilvántartást vezet tagjairól, amelynek keretében a 19/A.§-ban meghatározott adatokat kezeli, a 2.§ m) pontjában, valamint a 2/A. és 2/B.§-ban meghatározott feladatai ellátása céljából.

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete internetes honlapján (www.kamara.fogorvos.hu ) közzétett közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok bárki számára díjmentesen, személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül hozzáférhetőek.

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Magyar Fogorvos

A MOK FTESZ minden tagjához ingyenesen, postai úton vagy jelzése szerint a kamara.fogorvos.hu honlapon keresztül jut el lap. 
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza A Magyar Orvosi Kamara Alapszabálya

MOK FTESZ Szervezeti és Működési Szabályzata


A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete küldöttgyűlései nyilvánosak.

Küldöttgyűlés 2008
Küldöttgyűlés 2009
Küldöttgyűlés 2010
Küldöttgyűlés 2011 04.hó
Küldöttgyűlés 2011.11.hó
Küldöttgyűlés 2012.
Küldöttgyűlés meghívó 2013.
Küldöttgyűlés 2013.
Küldöttgyűlés meghívó 2014.
Küldöttgyűlés 2014.
Küldöttgyűlés meghívó - 2015.
Küldöttgyűlés 2015
Küldöttgyűlés-választói gyűlés – meghívó - 2015.11.07.
Küldöttgyűlés-választói gyűlés-2015.11.07.
Küldöttgyűlés meghívó-2016
Küldöttgyűlés 2016
Küldöttgyűlés - meghívó - 2017
Küldöttgyűlés 2017.
Küldöttgyűlés meghívó – 2018.
Küldöttgyűlés 2018.
Küldöttgyűlés meghívó - 2019.
Küldöttgyűlés 2019.
Választói küldöttgyűlés meghívó – 2019.11.09.
Választó Küldöttgyűlés jegyzőkönyve - 2019.11.09.
Küldöttgyűlés 2020
Küldöttgyűlés 2020 jegyzőkönyve
Küldöttgyűlés meghívó 2021
Küldöttgyűlés 2021
Küldöttgyűlés/Választói gyűlés meghívó - 2022
Küldöttgyűlés_Választói küldöttgyűlés 2022
Küldöttgyűlés_írásbeli döntéshozatal_20230114_20230126
Küldöttgyűlés jegyzőkönyve - 2023
Küldöttgyűlés meghívó 2023
Választói küldöttgyűlés meghívó - 2023.11.11.
Küldöttgyűlés jegyzőkönyve-2023.05.12
Választói küldöttgyűlés jegyzőkönyve - 2023.11.11.
Küldöttgyűlés meghívó - 2024.
Küldöttgyűlés jegyzőkönyve_20240510 
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselőtestületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától -----
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Közlemények

Hirdetmények
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk -----
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Állami Számvevőszék jelentése a MOK gazdálkodásának ellenőrzéséről (2015. június)

MOK Fogorvosok TESZ Intézkedési Terv

ÁSZ visszajelzése az Intézkedési Terv elfogadásáról
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények a MOK FTESZ-nél jelezhetők.

Elérhetőségek

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Az információs jogokkal a mindenkori ügyviteli vezető foglalkozik.

Ügyviteli vezető: Dr. Bálint Szilvia
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk -----
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai -----
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél -----
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek -----
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista -----
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
 
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata  
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen  
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás  
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése  
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
 
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére  

 

III. Gazdálkodási adatok

 

     
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója
Mérlegbeszámoló 2008.
Mérlegbeszámoló 2009.
2009. évi kiegészítő melléklet
Mérlegbeszámoló 2010.
2010. évi kiegészítő melléklet
Mérlegbeszámoló 2011.
2011. évi kiegészítő melléklet
Mérlegbeszámoló és kiegészítő melléklet 2012.
Éves beszámoló 2013.
Éves beszámoló 2014.
Éves beszámoló 2015.
Éves beszámoló 2016.
Éves beszámoló 2017.
Éves beszámoló 2018.
Éves beszámoló 2019.
Éves beszámoló 2020.
Éves beszámoló 2021
Éves beszámoló 2022.
Éves beszámoló 2023.

 

Költségvetés 2008.
Költségvetés 2009.
Költségvetés 2010.
Költségvetés 2011.
Költségvetés 2012.
Költségvetés 2013.
Költségevtés 2014.
Költségvetés 2015.
Költségvetés 2016.
Költségvetés 2017.
Költségvetés 2018.
Költségvetés 2019.
Költségvetés 2020.
Költségvetés 2021.
Költségvetés 2022.
Költségvetés 2023.
Költségvetés 2024.
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Létszám és béradatok 2008 - 2012
Létszám és béradatok 2013
Létszám és béradatok 2014
Létszám és béradatok 2015.
Létszám és béradatok 2015. III. név.
Létszámadatok 2015. IV. név.
Létszám és béradatok 2016. I. név
Létszám és béradatok 2016. II. név
Létszám és béradatok 2016. III. név
Létszám és béradatok 2016. IV. név
Létszám és béradatok 2017. I. név.
Létszám és béradatok 2017. II. név.
Létszám és béradatok 2017. III. név.
Létszám és béradatok 2017. IV. név.
Létszám és béradatok 2018. I. név.
Létszám és béradatok: 2018. II. név.
Létszám és béradatok: 2018. III. név.
Létszám és béradatok 2018. IV. név
Létszám és béradatok 2019. I. név
Létszám és béradatok 2019. II. név
Létszám és béradatok 2019. III. név
Létszám és béradatok 2019. IV. név
Létszám és béradatok 2020. I. névLétszám és béradatok 2020. II. név
Létszám és béradatok 2020. III. név.
Létszám és béradatok 2020. IV. név.
Létszám és béradatok 2021. I.név.
Létszám és béradatok 2021. II.név.
Létszám és béradatok: 2021. III. név
Létszám és béradatok 2021. IV. név
Létszám és béradatok 2022. I. névLétszám és béradatok 2022. II. név
Létszám és béradatok 2022. III. név
Létszám és béradatok 2022. IV.név
Létszám és béradatok 2023. I. név
Létszám és béradatok 2023. II. név
Létszám és béradatok 2023. III. név
Létszám és béradatok 2023. IV. név
Létszám és béradatok 2024. I. név


Tiszteletdíj 2007.06.01-2010.12.31-ig
Tiszteletdíj 2011.01.01-től
Tiszteletdíj 2015.
Tiszteletdíj 2016. év
Tiszteletdíj 2017. év
Tiszteletdíj 2018. év
Tiszteletdíj – 2019. év
Tiszteletdíj (választókerületi elnökök) – 2019. évTiszteletdíj – 2020. év
Tiszteletdíj – 2021. évTiszteletdíj - 2022. év
Tiszteletdíj 2023. év

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond -----
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
-----
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) -----
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A MOK FTESZ-nek nem alapfeladatai ellátására fordított, 5 millió forintot meghaladó kifizetése nem volt.
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések -----
8. Közbeszerzési információk (éves tervösszegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről). -----