Adatkezelési Tájékoztató

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete (továbbiakban MOK FTESZ) több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni. Amellett, hogy a jogszabály kötelezettségként jelöli meg az előzetes tájékoztatást, a MOK FTESZ is fontosnak tartja, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során tudomására jutott személyes adatok kezelésének rendjét.

Mi jogosítja fel a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezetét az adatok kezelésére?

A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezeljük.

Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be, amely a jelen tájékoztató végén található.

Ki kezeli személyes adatait?

Személyes adatait az Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete (MOK FTESZ) kezeli (adatkezelő).

Postai címünk:

1068 Budapest, Szondi u. 100.

E-mail címünk:

kamara@fogorvos.hu

Webcímünk:

www.kamara.fogorvos.hu

Telefonszámunk:

+36 1 353 2188

Képviselő:

Dr. Gerle János elnök

Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. László Tünde

E-mail címe:

drlaszlo@ujadatvedelem.hu

Telefonszám:

+36209537312

Milyen külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe?

A személyes adatokat kezeléséhez bizonyos esetekben külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó kiléteaz egyes adatkezelések tekintetébenváltozó. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor azt azegyedi adatkezelési tájékoztatóban találja ezt meg.

A MOK FTESZ általános informatikai és rendszerüzemeltetési szolgáltatója az Aservice.hu Bt., mint adatfeldolgozó:

Postai cím:

1078 Budapest, Marek József utca 11. 1. em. 3

E-mail cím:

aservice.hu@aservice.hu

 

 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük. A személyes adatok biztonságát a szükséges technikai (hardver- és szoftver biztonság) valamint szervezési intézkedéssel (szabályzatok, utasítások)védjük. Az MOK FTESZ különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására. Azokat a kifejezéseket, amiket ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, valamint a 2016/679 sz. Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: GDPR) előírásai szerint meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban (érintetti jogok)?

1)              Érintettek jogai:

Érintett: Az adatkezelőtől, minden érintettnek (adatkezeléssel azonosított vagy azonosítható természetes személy) az adatkezeléssel kapcsolatosan a következő jogai vannak:

a)     Tájékoztatás az adatkezelés megkezdésekor

b)     Az adatokhoz való hozzáférés joga

c)     Helyesbítéshez való jog

d)     Törléshez, elfeledtetéshez és korlátozáshoz való jog

e)     Adathordozhatósághoz való jog

f)      Tiltakozáshoz való jog

g)     Automatikus döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos jogok

a) Az adatkezelő, az adatkezelés megkezdésekor tájékoztatja az érintettet a következőkről:

 • az adatkezelés tényéről,
 • arról, hogy milyen adatokat kíván kezelni
 • milyen célból kíván adatot kezelni
 • meddig kíván adatot kezelni
 • vesz-e igénybe adatfeldolgozót
 • kinek teszi lehetővé az adatok megismerését

b) Az érintettek, bármikor kérhetnek tájékoztatást a rájuk vonatkozó adatok kezeléséről, így arról hogy -

 • milyen adataikat kezeli az adatkezelő,
 • azokat honnan szerezte (adatok forrása),
 • milyen célból kezeli az adatkezelő az adataikat (az adatkezelés céljáról),
 • mi jogosítja fel az adatkezelő-t az adatok kezelésére (jogalapjáról),
 • mikortól és meddig kezeli az adatkezelő az adataikat (időtartamáról),
 • vesz-e igénybe az adatai kezeléséhez adatfeldolgozót
 • ha igénybe vesz adatfeldolgozót, akkor kit, mi a címe, mit csinál az adatokkal, miben áll az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége
 • hozzáférhet-e és tett-e bárki valamit jogellenesen az adataival (adatvédelmi incidens), és ha igen, mik voltak ennek a hatásai, mit tett a Adatkezelő annak érdekében, hogy kezelje ezt a helyzetet és megvédje az adatait (az elhárítására megtett intézkedésekről)
 • továbbította-e az Adatkezelő bárkinek az adatait, és ha igen, mi jogosította fel erre a Adatkezelő-t (adattovábbítás jogalapjáról) és kinek továbbította az adatait (adattovábbítás címzettjéről).

A tájékoztatás iránti kérelemre az adatkezelő legkésőbb 25 napon belül válaszol.

c) Az érintett kérheti az adatának helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezeli az adatkezelő akkor az érintett kérheti annak módosítását. Pl: Ön kérheti, hogy megváltozott e-mail címét nyilvántartásunkban módosítsuk. A módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy Ő jogosult kérni az adat módosítását. Ez a tévedések és a visszaélések elkerülését szolgálja. Ha nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Adatkezelő az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Erről az érintetett értesítjük.

d) Az érintett kérheti adatainak törlését (az adatot kezelő adatkezelő és feldolgozó a törölni kért adatot tovább nem kezelheti, nem tarthatja nyilván). Az érintett kérheti azt is, hogy az Adatkezelő az adatát ne törölje, viszont ne is használja fel tovább (adatzárolás).Az érintett adatainak kezelését akkor korlátozza az Adatkezelő, ha az érintett vitatja, hogy az Adatkezelő által kezelt adatai pontosak, de még ellenőrizni kell az érintett adatainak pontosságát, vagy ha az érintett ellenzi, hogy adatait az Adatkezelő törölje, és kéri azok megőrzését. (Pl. az felhasználásával jogi igényt szeretne érvényesíteni, pert indítani) Korlátozza az Adatkezelő az adatkezelést, ha érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és még meg kell vizsgálni, hogy az érintett tiltakozása megalapozott-e.

Néhány adatnak a törlését vagy zárolását az Adatkezelő nem végezheti el, ezeknek a kezelését törvény írja elő. A törlésről vagy zárolásról az érintettet értesítjük. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az adatot és törölni köteles az elérhető technológia és költséges figyelembevételével megteszi az elvárható lépéseket, hogy az adatot minden honnan töröljék.

Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük. A személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit.

Tájékoztatjuk, hogy az önkéntesen megadott adatinak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor, bármelyik hivatalos elérhetőségünkre küldött jelzésével visszavonhatja!

e) Az érintett jogosult az általa az adatkezelő részére átadott adatokat széles körben géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőnek továbbítatni kivéve közérdekű vagy közhatalmú jog gyakorlását.

f) Az érintett tiltakozhat a rá vonatkozó az adatai kezelése ellen. Ha ez a tiltakozás megalapozott, akkor az adatkezelést az adatkezelő megszünteti, az adatot pedig zárolja. Törvény alapján kötelezően kezelt adatot nem lehet törölni vagy zárolni, akkor sem, ha az érintett tiltakozik a kötelező adatkezelés ellen.

g) Az érintett személyes adataiból kinyert jellemzőinek elemzése és kezelése (profilalkotás) csak kifejezett hozzájárulásával történhet. Személyes adatok felhasználása alapján hozott döntésekor az érintettnek jogában áll ezt kifogásolni, magyarázatot és vagy emberi beavatkozást kérni.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk során automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik.

Hova fordulhat jogainak védelmében?

Amennyiben sérelmezi az MOK FTESZ-nél az Ön személyes adatainak a kezelését, javasoljuk, hogy először a MOK FTESZ-t keresse meg panaszával. A beérkező panaszt megvizsgáljuk, és mindent megteszünk azért, hogy kezeljük azt.

Ha ennek ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a MOK FTESZ kezeli az adatait, vagy közvetlenül a hatósághoz kíván fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

A fentieken kívül Önnek lehetőség van arra is, hogy adatinak védelme érdekében bírósághoz forduljon. Keresetét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszéknél nyújthatja be.  

Adatvédelmi tisztviselő

A Nemzeti Adatvédelmi Hatósággal való kapcsolattartás a MOK FTESZ kijelölt adatvédelmi tisztviselőjének feladatkörébe tartozik. A MOK FTESZ adatkezelésével kapcsolatban az érintettek közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőt is megkereshetik.

Adatvédelmi tisztviselő neve:                      dr. László Tünde

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:        1068 Budapest, Szondi u. 100.

                                                                       +36 20 9537312

                                                                      drlaszlo@ujadatvedelem.hu

 

Továbbá tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk során automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik.

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I.

A MOK FTESZ KAMARAI TAGNYILVÁNTARTÁSHOZ ÉS TAGI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI TÁJÉKOZTATÓJA

I. 1. Kinek az adatait kezeljük a kamarai tagnyilvántartás során?

Az adatkezelés során a Magyar Orvosi Kamara fogorvos tagjainak adatait kezeljük.

I.2. Mi jogosítja fel a MOK FTESZ-t az adatok kezelésére?

Az adatok kezelésére jogszabály hatalmazza fel a MOK FTESZ-t. (Ekt. 2.§ m, 2/A.§, 2/B. §, 19/A.§(1) bek.)

I.3. Milyen adatokat kezelünk?

a) Jogszabályi felhatalmazás alapján: személyi igazolványban szereplő név, születéskori név, egészségügyi tevékenység során használt név, alap-nyilvántartási szám (orvosi pecsétszám), anyja neve, születési hely és idő (ország, város dátum), lakcím, tartózkodási hely, külföldi lakcím és/vagy tartózkodási helyegészségügyi tevékenység végzésének helye, munkáltató adatok, képzettségi adatok, nyelvismeret, TB és járadék jogosultsági adatok, tagdíj egyenleggel kapcsolatos pénzügyi adatok, állampolgárság

b) Önkéntes hozzájárulás alapján: e-mail cím, telefonszám.

I.4. Miért kezeljük a kamarai tagok személyes adatait?

Az adatok kezelésének célja, az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvényben (Ekt.) foglalt feladataink ellátása.

I.5. Meddig kezeljük a személyes adatait?

A kamarai tagok személyes adatait a tagsági jogviszony megszűnésétől számított 5 évig kezeljük, ezt követően az adatok törlésre kerülnek. /Ekt. 19/A. § (2) bek./

I.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az adatait csak az MOK FTESZ kijelölt és titoktartásra kötelezett munkatársai,megválasztott tisztségviselői, valamint az egyes ügyekben eljáró a MOK FTESZ által igénybe vett adatkezelők ismerhetik meg.

I.7. Kinek továbbítjuk az adatait?

Fő szabály szerint a személyes adatokat nem továbbítjuk. Adatokat kizárólag törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére szolgáltatunk, amennyiben az adat más nyilvántartásában nem elérhető. Néhány tevékenységünk elvégzéséhez adatkezelőt veszünk igénybe, akik részére kizárólag a célhoz kötöttség elvét betartva adunk át adatokat

I.8. Milyen külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe?

a) A hírlevél szolgáltatást igénybe vevő tagok adatait (név, orvosi pecsétszám és e-mailcíme) aLocalinfo Információ Szolgáltató Kft.rendszerével kezeljük.

Postai cím:

1164 Budapest, Cinke utca 7.

E-mail cím:

company@localinfo.hu

b) A távoktatás (www.oftex.hu, www.netvizsga.hu) szolgáltatást igénybe vevő tagok adatait (név, orvosi pecsétszám és e-mail cím, postacím, tanulmányi adat) az ENEF Kft.rendszerével kezeljük.

Postai cím:

2151 Fót, Mária utca 14/a

E-mail cím:

enefkft@gmail.com

   

 

       

c) A Magyar Fogorvos c. lap díjmentes szolgáltatásában és terjesztésben érintett tagok adatainak (név, orvosi pecsétszám postacím,) feldolgozását közvetlenül a LifeTime Media Kft. segítségével végezzük, valamint a terjesztést közvetetten Magyar Posta Zrt. szolgáltatja.

Postai cím:

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 75/a.

E-mail cím:

ertekesites@lam.hu

 

II.

A MOK FTESZ ETIKAI ÜGYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI TÁJÉKOZTATÓJA

II.1. Kinek az adatait kezeljük az etikai ügyek kapcsán?

Az adatkezelés során az etikai tárgyú bejelentések érintettjeinek, (panaszos, panaszlott), valamint az etikai eljárásban résztvevő személyek, önkéntesen megadott adatait kezeljük.

II.2. Milyen adatokat kezelünk?

A panaszbeadványban és eljárás során keletkező, az érintett általönkéntesen megadott személyes és egészségügyi adatokat: név, lakcím, postacím, anyja neve, születési hely idő, TAJ, adóazonosító jel,egészségügyi állapotra vonatkozó adatok és dokumentumok, telefonszám, e-mail cím.

II.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

Az adatok kezelésének célja, az etikai tárgyú beadványok feldolgozása, valamint etikai eljárás lefolytatása.

II.4. Mi jogosítja fel a MOK FTESZ-t az adatok kezelésére?

Az adatkezelés jogalapja a panaszos részéről, a hozzájárulás. A bepanaszolt adatait pedig jogszabályi kötelezettségünk miatt kezeljük.(Egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (Ekt.) 2.§ c) pontjában foglalt etikai eljárás, mint közfeladat ellátásának teljesítése.)

II.5. Meddig kezeljük a személyes adatokat?

Az adatokat az ügy lezárásától, valamint etikai eljárás esetén az eljárást lezáró határozat véglegessé válásától számított 15 évigkezeljük.

II.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az adatait kizárólag a MOK FTESZ munkatársai szigorúan csak a szükséges mértékben és az illetékes etikai bizottságnak kijelölt, titoktartásra kötelezett munkatársai és etikai ügyintézője ismerhetik meg. Az adatokat zártan és elkülönítettenkezeljük.

II.7. Kinek továbbítjuk az adatokat?

Személyes adatait nem továbbítjuk másnak. Kizárólagjogszabályi kötelezettségünk teljesítési esetén, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki, amennyiben az adat más nyilvántartásában nem elérhető.

II.8. Milyen külső segítséget (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Etikai ügyek esetén nem veszünk igénybe adatfeldolgozót.

III.

A MOK FTESZ SZÁMVITELLEL, BÉRSZÁMFEJTÉSSEL ÉS MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETSÉGEKKEL, VALAMINT ÜGYVITELI MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSÉNEKEGYEDI TÁJÉKOZTATÓJA

III.1. Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során aMOK FTESZ-szel számviteli és bérszámfejtést igénylő jogviszonyban álló természetes személyek adatait kezeljük. Valamint álláspályázat esetén, a jelentkezők által önkéntesen megadott adatokat kezeljük.

III.2. Milyen személyes adatokat kezelünk?

Név, születési hely és idő, anyja neve, TAJ, adóazonosító jel, bankszámlaszám, telefonszám, e-mail címe, szükség esetén személyi azonosító igazolvány, vezetői engedély és lakcímkártya másolata, bérletigazolvány másolata, forgalmi engedély másolata TB és járadék adat.Valamint álláspályázat esetén, a jelentkezők által beküldött dokumentumokban szereplő adatokat kezeljük.

III.3. Mi jogosítja fel a MOK FTESZ-taz adatok kezelésére?

Az adatkezelés részben az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, részben olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

III.4. Meddig kezeljük a személyes adatait?

Az adott jogviszony megszűnését követő 8 év elteltével, valamint álláspályázat esetén a pályázat lezárását követő 6 hónap elteltével az adatok törlésre kerülnek

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az adatait csak a MOK FTESZ kijelölt és titoktartásra kötelezett munkatársai ismerhetik meg.

Fő szabály szerint a személyes adatokat nem továbbítjuk. Adatokat kizárólag törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére szolgáltatunk, amennyiben az adat más nyilvántartásában nem elérhető. Néhány tevékenységünk elvégzéséhez adatkezelőt veszünk igénybe, akik részére kizárólag a célhoz kötöttség elvét betartva adunk át adatokat

I.9. Milyen külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe?

Az érintettek adatait külső könyvelőcég a Taxprofiteer Kft.igénybevételével kezeljük. Ennek során a személyes adatait a könyvelő székhelyén és informatikai eszközein is kezeli.

Postai cím: 1112 Budapest, Facsemete utca 2/16

E-mail cím: kovacs.eva@taxprofiteer.hu

 

Köszönjük, hogy megtekintette az adatkezelői tevékenységünkre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatónkat!

2022-05-12 21:02